Des de 2021 l'exempció sobre els dividends és una mica inferior.

Fins a l'exercici passat, si una empresa tenia participacions en altres societats i les transmetia –o bé si obtenia dividends d'elles–, no havia de tributar en el seu Impost de Societats per les rendes obtingudes (sempre que, excepte algunes excepcions, ostentés una participació igual o superior al 5%).

Doncs bé, els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 han limitat aquesta exempció. A partir d'ara, i en general, aquesta exempció només és aplicable sobre un 95% dels dividends o plusvàlues obtinguts

Per tant, l'empresa receptora acabarà tributant pel 5% dels dividends o plusvàlues derivades de la transmissió. Aquest canvi suposa, en la pràctica, una tributació efectiva per a aquesta mena de rendes d'un 1,25% [25% x (100% - 95%)].

Reestructuració

Si un grup d'empreses té diversos nivells de filials, el repartiment de dividends des dels nivells més baixos suposarà un cost fiscal que fins ara no existia.

Per a evitar aquest cost, poden realitzar-se fusions o escissions per a reduir el nombre de nivells de les filials, de manera que totes elles depenguin directament de la matriu.

Aquest cost pot ser superior quan la matriu tingui participacions en cadena (és a dir, grups d'empreses en les quals les filials tinguin, al seu torn, participacions en altres societats, i així successivament en diversos nivells). En aquests casos pot ser recomanable abordar una reestructuració del grup (reduint el nombre de nivells de filials), per a reduir al màxim l'impacte d'aquest canvi en la normativa de l'Impost de societats.

Els nostres professionals analitzaran la tributació del seu grup d'empreses i li proposaran alternatives per a reduir la seva factura fiscal.