Divendres 24 Setembre 2021

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Prestacions Covid per a autònoms

Com tributen aquestes ajudes en l'IRPF?

A conseqüència de la crisi econòmica derivada del Covid-19, en el seu moment es van aprovar prestacions extraordinàries de la Seguretat Social per a autònoms que es van veure obligats a suspendre la seva activitat o la facturació de la qual es va veure reduïda en un 75%. Doncs bé, a l'efecte de l'IRPF:

 • Aquesta prestació ha de declarar-se en l'IRPF com a rendiments del treball (a pesar que el seu beneficiari percebi rendiments d'activitats econòmiques).
 • Això permet al beneficiari aplicar les despeses i les reduccions que, per a aquesta mena de rendiments, estableix la llei. Per exemple, una despesa fixa de 2.000 euros.

Respecte a les ajudes consistents en l'exempció en el pagament de les quotes d'autònoms (ajudes a les quals també van poder acollir-se els autònoms societaris), no han de computar-se com a ingrés (encara que tampoc podran computar-se com a despesa les quotes que el contribuent no va quedar obligat a pagar).

En altres casos les mesures han consistit en ajudes o subvencions a càrrec de l'Estat o de les comunitats autònomes. Doncs bé, aquestes ajudes o subvencions han de declarar-se com un rendiment més de l'activitat econòmica:

 • Si aquestes ajudes tenen per finalitat compensar la caiguda d'ingressos, han d'imputar-se en l'IRPF de l'exercici en què es concedeixin.
 • Si subvencionen l'adquisició d'algun actiu, han d'imputar-se com a ingrés de manera proporcional, en els mateixos anys en què s'amortitzin les inversions subvencionades.

Subvencions i ajudes Covid-19. Si va rebre alguna ajuda relacionada amb el Covid-19, els nostres professionals l'informaran sobre la forma en què ha de declarar-la en l'IRPF.

Cobraments anticipats i IVA

Recordi com declarar l'IVA dels cobraments anticipats.

Si realitza una venda de béns o presta un servei, l'IVA s'esdevingui en la data de la posada a la disposició dels béns o en la data de prestació del servei. No obstant això, si cobra tot o part del preu a compte, l'IVA s'esdevingui en el moment del cobrament (per la part cobrada), i haurà d'incorporar aquest IVA en la declaració periòdica que correspongui.

Per exemple, si rep un encàrrec per 20.000 euros (sense IVA) i cobra 5.000 en la data de la comanda, com a bestreta:

 • En cobrar els 5.000 euros haurà de considerar que una part correspon a l'IVA: 4.132 com a base (5.000/1,21) i 868 com IVA.
 • Haurà d'emetre una factura per aquest import i incloure aquest IVA en la declaració del mes o trimestre corresponent.
 • Quan lliuri la comanda haurà de repercutir 3.332 euros d'IVA (el 21% dels 15.868 euros restants) i incloure'ls en la declaració que correspongui al moment d'aquest lliurament. I en aquest cas amb independència que cobri en aquest moment o el faci més tard.

Bestretes cobrades. En les bestretes el determinant és la data de cobrament. Si li paguen la bestreta amb un pagaré, l'IVA es reportarà en la data de venciment (i sempre que es produeixi el cobrament), fins i tot encara que abans descompti aquest document.

Béns d'escàs valor

Poden amortitzar-se lliurement.

La normativa permet que les empreses amortitzin lliurement els immobilitzats materials nous que tinguin un valor unitari de fins a 300 euros, amb el límit global de 25.000 euros a l'any. Per tant, si la seva empresa adquireix diversos actius al mateix temps, convé que aquests es facturin desglossats amb el seu valor unitari, sempre que puguin ser utilitzats de manera autònoma:

 • Si adquireix cadires i taules, els elements amb un valor individual no superior a 300 euros podran gaudir d'aquest incentiu.
 • Però no podrà aplicar aquest incentiu sobre un ordinador de més de 300 euros encara que els seus components (la torre, la placa basi, el disc dur, la pantalla...) tinguin un valor unitari inferior, ja que aquests elements no es poden utilitzar de manera autònoma.
  Aquest incentiu li permetrà diferir el pagament de l'Impost de societats (ja que podrà computar de cop l'amortització que hauria de computar-se en diversos anys), amb el consegüent estalvi financer.

Ajust extracontable. Aquest incentiu s'aplica mitjançant ajustos extracontables en la declaració de l'Impost de societats. Per tant, no afecta el resultat comptable, i la imatge financera de l'empresa es manté intacta.

Confeccionarem la seva declaració de l'Impost de societats, aplicant els incentius dels quals pot gaudir.

Pla de Control Tributari 2021

S'ha publicat el Pla de Control Tributari per a 2021.

Aquest pla estableix les directrius bàsiques que seguirà l'Agència Tributària en matèria de comprovació i recaptació. En matèria de comprovació es posarà èmfasi, entre altres, en les següents actuacions:

 • Control dels sectors en els quals existeix una major incidència de l'economia submergida.
 • Control de les possibles manipulacions en sistemes informàtics que persegueixin l'ocultació d'una part de les vendes de l'activitat.
 • Control d'aquells sectors en els quals, per existir un alt percentatge de clients que són consumidors finals, es pot produir una falta de repercussió efectiva de l'IVA.
 • Control de societats que no tenen una estructura productiva real i que persegueixen ocultar rendes efectivament obtingudes per persones físiques.

El pla de control estableix unes directrius generals, per la qual cosa no s'exclou que altres situacions, sectors o empreses també puguin ser objecte de comprovació.

Inspecció. Si la seva empresa és objecte d'una revisió fiscal, convé afrontar-la amb l'ajuda d'un assessor. D'aquesta manera s'assegurarà que el procediment es desenvolupa de manera correcta i podrà exercir tots els drets que la normativa li reconeix.

Exempció per doble imposició retallada

Des de 2021 l'exempció sobre els dividends és una mica inferior.

Fins a l'exercici passat, si una empresa tenia participacions en altres societats i les transmetia –o bé si obtenia dividends d'elles–, no havia de tributar en el seu Impost de Societats per les rendes obtingudes (sempre que, excepte algunes excepcions, ostentés una participació igual o superior al 5%).

Doncs bé, els Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021 han limitat aquesta exempció. A partir d'ara, i en general, aquesta exempció només és aplicable sobre un 95% dels dividends o plusvàlues obtinguts

Per tant, l'empresa receptora acabarà tributant pel 5% dels dividends o plusvàlues derivades de la transmissió. Aquest canvi suposa, en la pràctica, una tributació efectiva per a aquesta mena de rendes d'un 1,25% [25% x (100% - 95%)].

Reestructuració

Si un grup d'empreses té diversos nivells de filials, el repartiment de dividends des dels nivells més baixos suposarà un cost fiscal que fins ara no existia.

Per a evitar aquest cost, poden realitzar-se fusions o escissions per a reduir el nombre de nivells de les filials, de manera que totes elles depenguin directament de la matriu.

Aquest cost pot ser superior quan la matriu tingui participacions en cadena (és a dir, grups d'empreses en les quals les filials tinguin, al seu torn, participacions en altres societats, i així successivament en diversos nivells). En aquests casos pot ser recomanable abordar una reestructuració del grup (reduint el nombre de nivells de filials), per a reduir al màxim l'impacte d'aquest canvi en la normativa de l'Impost de societats.

Els nostres professionals analitzaran la tributació del seu grup d'empreses i li proposaran alternatives per a reduir la seva factura fiscal.

Concurs: Una possible solució

El concurs persegueix garantir la continuïtat de les empreses en dificultats.

Quan una empresa té dificultats per a atendre els seus pagaments pot instar el concurs de creditors, amb el qual tots els pagaments anteriors queden congelats i s'intenta arribar a un acord amb els creditors per a reduir el deute, ajornar-lo o totes dues coses alhora:

 • Una vegada es manifesti una desatenció generalitzada de pagaments, l'administrador de l'empresa deutora té dos mesos per a sol·licitar el concurs. Si no ho fa, pot arribar a ser declarat responsable dels deutes socials, per no haver actuat amb diligència.
 • La sol·licitud també pot ser presentada per algun creditor (en aquests casos el concurs es denomina “necessari”).

Tot el procediment concursal està enfocat a aconseguir un acord amb els creditors per a assegurar la continuïtat de l'activitat. I si aquest acord no és possible, es procedeix a liquidar de forma ordenada la societat, evitant “carreres” entre els creditors que podrien perjudicar a uns en benefici d'uns altres. Per tant, aquest procediment és un mecanisme de defensa per a la pròpia empresa deutora i per als creditors, per la qual cosa no ha de ser vist amb mals ulls en cas de dificultats.

Els nostres professionals l'informaran sobre com funciona aquesta figura tant des del punt de vista del deutor com del creditor.

Ajornaments

S'han aprovat ajornaments extraordinaris per a les autoliquidacions.

De manera similar a com ja va succeir en el primer trimestre del 2020, s'han flexibilitzat els ajornaments de les autoliquidacions d'impostos que hagin de presentar-se entre l'1 d'abril i el 30 d'abril de 2021 (les corresponents al primer trimestre del 2021) per part d'empreses i autònoms que van facturar menys de 6.010.121,04 euros en l'any 2020:

 • En aquests casos, Hisenda permetrà que la possibilitat d'ajornar deutes de fins a 30.000 euros de forma automàtica i sense garantia (possibilitat que ja existeix actualment) sigui aplicable també a les retencions i ingressos a compte, als pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats i a l'IVA.
 • Si la suma d'aquests deutes més les que ja estiguin ajornades (si escau) supera els 30.000 euros, només es podrà sol·licitar l'ajornament fins aquest límit.
 • L'ajornament podrà sol·licitar-se per un període màxim de sis mesos, però amb un avantatge important: no haureu de satisfer interessos de demora pels tres primers mesos.

Tres mesos sense interessos:

En aquests ajornaments, per tant, si satisfà la suma ajornada dins dels tres primers mesos, no haurà de pagar cap interès. I si ho fa més tard, només haurà de pagar interessos pels dies que excedeixin aquest termini.

Contacta amb nosaltres

Si tens dubtes sobre en què podem ajudar-te, consulta'ns sense compromís.

Contacta ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok