Poden amortitzar-se lliurement.

La normativa permet que les empreses amortitzin lliurement els immobilitzats materials nous que tinguin un valor unitari de fins a 300 euros, amb el límit global de 25.000 euros a l'any. Per tant, si la seva empresa adquireix diversos actius al mateix temps, convé que aquests es facturin desglossats amb el seu valor unitari, sempre que puguin ser utilitzats de manera autònoma:

  • Si adquireix cadires i taules, els elements amb un valor individual no superior a 300 euros podran gaudir d'aquest incentiu.
  • Però no podrà aplicar aquest incentiu sobre un ordinador de més de 300 euros encara que els seus components (la torre, la placa basi, el disc dur, la pantalla...) tinguin un valor unitari inferior, ja que aquests elements no es poden utilitzar de manera autònoma.
    Aquest incentiu li permetrà diferir el pagament de l'Impost de societats (ja que podrà computar de cop l'amortització que hauria de computar-se en diversos anys), amb el consegüent estalvi financer.

Ajust extracontable. Aquest incentiu s'aplica mitjançant ajustos extracontables en la declaració de l'Impost de societats. Per tant, no afecta el resultat comptable, i la imatge financera de l'empresa es manté intacta.

Confeccionarem la seva declaració de l'Impost de societats, aplicant els incentius dels quals pot gaudir.