Divendres 24 Setembre 2021

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Ajornaments

S'han aprovat ajornaments extraordinaris per a les autoliquidacions.

De manera similar a com ja va succeir en el primer trimestre del 2020, s'han flexibilitzat els ajornaments de les autoliquidacions d'impostos que hagin de presentar-se entre l'1 d'abril i el 30 d'abril de 2021 (les corresponents al primer trimestre del 2021) per part d'empreses i autònoms que van facturar menys de 6.010.121,04 euros en l'any 2020:

 • En aquests casos, Hisenda permetrà que la possibilitat d'ajornar deutes de fins a 30.000 euros de forma automàtica i sense garantia (possibilitat que ja existeix actualment) sigui aplicable també a les retencions i ingressos a compte, als pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats i a l'IVA.
 • Si la suma d'aquests deutes més les que ja estiguin ajornades (si escau) supera els 30.000 euros, només es podrà sol·licitar l'ajornament fins aquest límit.
 • L'ajornament podrà sol·licitar-se per un període màxim de sis mesos, però amb un avantatge important: no haureu de satisfer interessos de demora pels tres primers mesos.

Tres mesos sense interessos:

En aquests ajornaments, per tant, si satisfà la suma ajornada dins dels tres primers mesos, no haurà de pagar cap interès. I si ho fa més tard, només haurà de pagar interessos pels dies que excedeixin aquest termini.

Registre de salaris

Les empreses estan obligades a portar un registre amb la mitjana salarial de la plantilla, desglossat per grups professionals i sexe.

L'objectiu d'aquesta mesura és garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, de manera que no existeixi discriminació per raó de sexe (especialment en matèria salarial). Per exemple, si la seva empresa compta amb dos treballadors de diferent sexe que fan un treball d'igual valor (això succeeix si les funcions o tasques, el nivell formatiu i les condicions laborals són equivalents), ha de pagar la mateixa retribució a tots dos.

La implantació d'aquest registre és independent de la grandària de l'empresa, i no implica la identificació de les retribucions de cada treballador: es realitza segons la mitjana de salaris, agrupant els grups professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor i separant cadascuna d'aquestes agrupacions per sexes. En concret:

 • Aquest registre ha d'incloure la mitjana dels salaris, dels complements salarials i de les percepcions extrasalarials.
 • El registre haurà de mostrar les retribucions mitjanes de tota la plantilla, incloent directius i alts càrrecs.
 • El llistat s'ha de desglossar per sexe i s'ha de distribuir per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d'igual valor.
 • El registre salarial s'efectuarà anualment, havent de ser modificat quan es produeixin alteracions substancials dels salaris.

L'elaboració inicial i la modificació del registre salarial precisaran la consulta als representants legals dels treballadors, amb una antelació mínima de deu dies. La no elaboració del registre retributiu constitueix una infracció administrativa greu sancionable amb multa de fins a 6.250 euros.

No existeix discriminació si té empleats d'un sexe contractats fa anys amb salaris per sobre de conveni i complements ja consolidats i ara contracta a empleats de l'altre sexe pagant-los el salari de conveni, o amb un complement voluntari inferior. En aquest cas les diferències poden justificar-se perquè el context econòmic actual no és el mateix ara que fa any.

El nostre departament laboral l'assessorarà sobre les obligacions de la seva empresa en matèria d'igualtat i de registre salarial.

Protocol d'assetjament

Les empreses estan obligades a tenir-ho.

Encara que la seva empresa no estigui obligada a disposar d'un pla d'igualtat (ho està si té més de 100 empleats, i ho estarà a partir de març de 2022 si té 50 o més), no queda eximida d'adoptar mesures per a garantir la igualtat efectiva entre homes i dones en el treball. A aquest efecte

 • La llei obliga les empreses a arbitrar procediments per a prevenir l'assetjament per raó de sexe, així com per a donar llit a les denúncies que puguin formular-se en aquesta matèria.
 • l protocol d'assetjament permet complir aquesta obligació. No tenir-ho pot suposar una multa de fins a 6.250 euros.

El protocol ha de definir amb qui han de contactar les víctimes, qui pot ser l'instructor que investigui la situació, quins passos s'han de realitzar (entrevistes, reunir dades...). Davant qualsevol denúncia en aquesta matèria, activi immediatament el protocol.

Si l'instructor arriba a la conclusió que hi ha hagut assetjament, sancioni a l'assetjador. En cas contrari, arxivi l'expedient (documentant-lo tot per escrit).

L'ajudarem a implantar un pla d'igualtat o un protocol d'assetjament en la seva empresa, segons el seu nombre d'empleats.

Partides laborals en l'IRPF

Els treballadors poden computar algunes despeses en l'IRPF.

Determinades despeses relacionades amb els rendiments del treball es poden computar en la declaració. Per exemple:

 • Els treballadors afiliats a un sindicat poden deduir com a despesa les quotes satisfetes.
 • També són deduïbles les quotes satisfetes a un col·legi professional quan la col·legiació sigui obligatòria. El límit de la despesa deduïble és de 500 euros anuals.
 • Així mateix, són deduïbles les despeses de defensa jurídica derivats de litigis entre el treballador i la seva empresa, amb un topall de 300 euros anuals.

D'altra banda, per a facilitar la presentació de la declaració al col·lectiu d'afectats per ERTO (les prestacions per desocupació són rendiments del treball que queden subjectes a IRPF), Hisenda ha elaborat un document amb una sèrie de recomanacions i informació explicativa.

Despeses deduïbles. Entre altres despeses, són deduïbles les quotes satisfetes a sindicats i les satisfetes a col·legis professionals quan la col·legiació és obligatòria.

Els nostres professionals l'ajudaran a confeccionar la seva declaració de l'IRPF, especialment si s'ha vist afectat per un ERTO.

Treballadors en ERTO: Fraccionament

Els afectats per un ERTO poden fraccionar l'IRPF en sis mensualitats.

S'ha establert un fraccionament extraordinari en el pagament de l'IRPF –sense interessos– per a beneficiaris de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) durant 2020.

L'ajornament de pagament es concretarà en sis fraccions amb venciment el dia 20 de cada mes, sent el primer pagament el pròxim 20 de juliol de 2021. Per a optar per aquest fraccionament han de complir-se els següents requisits:

 • Que el contribuent –o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar en cas de tributació conjunta– hagi estat inclòs en un ERTO durant 2020 i hagi estat perceptor en aquest exercici de les corresponents percepcions.
 • Que l'import d'altres deutes tributaris ajornats no garantides, al costat de la quota d'IRPF a ajornar, no superi els 30.000 euros.
 • Que la declaració es presenti dins del termini legal, és a dir, fins al 30 de juny de 2021.

Incompatible. Aquesta modalitat d'ajornament és incompatible amb el fraccionament en dos pagaments del 60% i el 40% de la quota de l'IRPF i amb el règim d'ajornament general establert per als deutes tributaris.

Formació bonificada

Noves mesures per a facilitar l'ús del crèdit formatiu.

S'han flexibilitzat les gestions a realitzar perquè el cost de la formació facilitada als empleats pugui ser recuperat a través dels butlletins de cotització. Així:

 • S'ha reduït a dos dies l'antelació mínima per a comunicar l'inici d'un curs a la FUNDAE, en lloc de set.
 • La cancel·lació o la modificació de les dades d'un curs (un canvi d'horari, de data d'execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d'antelació al de la data prevista per al seu començament, en lloc dels quatre requerits fins ara.

D'altra banda, es permet que els cursos que es realitzin en 2021 i que estava previst que fossin presencials s'imparteixin de manera telemàtica (mitjançant una aula virtual). L'objectiu és evitar el contacte social sense que la formació dels treballadors es vegi afectada.

A més, aquesta part de formació es considerarà com a presencial, per la qual cosa cada hora de curs tindrà un límit bonificable de 13 euros, i no de 7,50 (que és la suma bonificable per a la formació telemàtica).

Crèdit formatiu. Recordi que la seva empresa té un crèdit per a formació dels seus empleats, per la qual cosa aquesta pot sortir-li pràcticament gratis.

El nostre departament laboral l'informarà sobre l'import d'aquest crèdit i l'ajudarà a gestionar-lo correctament.

Pla d'igualtat 2021

Augmenten les empreses obligades a tenir un pla d'igualtat.

Actualment les empreses que han d'elaborar un pla d'igualtat són les que tenen més de 150 treballadors, aquelles a les quals les obliga el seu conveni col·lectiu o aquelles a les quals la Inspecció de Treball ha substituït una sanció per discriminació per raó de sexe per l'obligació d'implantar un pla d'igualtat.

Doncs bé, pròximament s'incrementarà el nombre d'empreses obligades a disposar d'aquest pla. En concret:

 • Si la seva empresa té entre 101 i 150 treballadors, haurà de comptar amb el pla a partir del 7 de març de 2021.
 • Si té entre 50 i 100 treballadors, haurà de tenir-ho a partir del 7 de març de 2022.

El pla d'igualtat recull les mesures que la seva empresa ha de dur a terme per a aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones, i evitar així discriminacions.

Si la seva empresa no elabora el pla d'igualtat estant obligada, pot rebre una sanció d'entre 626 i 6.250 euros.

El nostre departament laboral l'ajudarà a l'hora d'elaborar un pla d'igualtat.

Incentius vigents en 2021

Existeixen incentius tant per a la signatura de contractes indefinits com temporals.

Si contracta de manera indefinida a un aturat inscrit en l'Oficina d'Ocupació almenys 12 mesos dels 18 anteriors a la contractació, podrà aplicar una bonificació en les seves cotitzacions de 1.300 euros anuals durant tres anys si es tracta d'un home i de 1.500 euros anuals si es tracta d'una dona. Si el contracte es celebra a temps parcial, la bonificació serà proporcional a la jornada pactada.

La transformació de determinats contractes en indefinits també permet aplicar una bonificació en les cotitzacions. Per exemple:

 • Les empreses amb menys de 50 treballadors podran aplicar una bonificació de 41,67 euros al mes (58,33 en cas de dones) durant tres anys si converteixen en indefinit un contracte en pràctiques o de relleu.
 • La transformació en fix d'un contracte per a la formació suposa una bonificació de 1.500 euros anuals durant tres anys (1.800 euros en cas de dones).

Els autònoms poden aplicar una bonificació en les cotitzacions si contracten de manera indefinida a determinats familiars que cotitzin en el Règim General. La bonificació és del 100% de les quotes per contingències comunes durant 12 mesos.

Respecte als contractes temporals, si es signa un contracte per a la formació amb una persona desocupada, l'empresa podrà aplicar una bonificació del 100% de les quotes (o del 75% si té 250 o més treballadors).

Així mateix, la contractació d'un aturat per a substituir a un treballador en situació de maternitat o paternitat dóna dret a una bonificació del 100% en tots dos empleats. I si contracta a una persona que porti més d'un any cobrant l'atur per a substituir a empleats en excedència per cura de fills o familiars, tindrà dret a una bonificació en el contracte d'interinitat del 95%, 60% i 50% durant el primer, segon i tercer any respectivament.

Discapacitats.

La contractació indefinida de discapacitats dóna dret a una bonificació de 4.500 euros anuals durant tota la vigència del contracte. Si el contracte és temporal, la bonificació és de 3.500 euros anuals durant tota la vigència.

El nostre departament laboral l'assessorarà sobre les possibles bonificacions aplicables en el seu cas.

Contacta amb nosaltres

Si tens dubtes sobre en què podem ajudar-te, consulta'ns sense compromís.

Contacta ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok