Divendres 14 Juny 2024

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. linkedin

Concurs i crèdits privilegiats

Conegueu els vostres drets si algun dels vostres clients cau en concurs.

En cas de concurs, determinats creditors —com ara els que van vendre algun bé moble en escriptura i van acordar un preu ajornat amb reserva de domini— disposen d'una preferència per cobrar el crèdit. D'aquesta manera:

 • L'Administració Concursal (el professional que nomena el jutge per gestionar el concurs) pot triar saldar el crèdit prèviament a qualsevol altre (si convé al concurs). Això no passaria si tingués una altra qualificació.

 • Quan es dóna la reserva de domini, el creditor pot sol·licitar la resolució del contracte i recuperar la màquina. En aquestes circumstàncies, el jutge només podria impedir-ho si es prova que la màquina és indispensable per a la tasca del deutor i la bona fi del concurs.

En cas que el creditor no aprofiti l'anterior possibilitat i acabi venent el bé dins del concurs, el preu obtingut s'haurà de destinar a pagar, en primer lloc, el crèdit privilegiat i, si hi ha sobrant, s'acabarà destinant a la resta de els crèdits.

Els nostres professionals us assessoraran en cas que algun dels vostres clients caigui en concurs de creditors.

Augment de capital amb prima

L'entrada de nous socis a una SA o SL s'ha de valorar correctament.

Si l'arribada de nous socis a una societat es fa amb posterioritat a la seva constitució, aquests es beneficien que l'empresa ja està en funcionament i que, probablement, compta amb un valor més alt del reflectit en la seva comptabilitat. Per tant, per impedir que la resta dels socis es vegin afectats per aquest esdeveniment, se sol demanar un sobrepreu en el cost de les participacions/accions adquirides, conegut com a prima:

 • S'ha de fer una valoració de la companyia, tenint en compte el capital actual, les reserves acumulades i les perspectives de negoci.
 • Seguidament, els socis han de precisar quina proporció de capital obtindrà el nou soci. Per exemple, si ara hi ha dos socis que tenen el 50% cadascun i decideixen que el nou soci en tindrà el 20%, els primers passaran a tenir el 40% cadascun.
 • Des de llavors, cal garantir que el valor real del 40% que passaran a ostentar els socis inicials sigui igual al valor que ara en té el 50%. A aquest efecte, el nou soci ha de proporcionar, per cada participació/acció, el valor nominal d'aquesta més una prima addicional que permeti preservar el valor de les participacions/accions actuals.

Causa de dissolució

Es prorroga la suspensió de la causa de dissolució.
Una societat es troba en causa de dissolució quan pateix pèrdues que redueixen el patrimoni net per sota de la meitat del capital social. En aquest cas, els administradors han de prendre mesures i convocar els socis perquè regularitzin la situació, sigui proporcionant fons, reclamant concurs o fixant la dissolució i liquidació de l'empresa.
Tot i això, per impedir que les pèrdues resultants de la COVID-19 poguessin deixar moltes empreses en situació irregular, es va aprovar una norma que deixava en suspens aquesta causa de dissolució i fixava que les pèrdues de l'exercici 2020 no s'havien de tenir en consideració a aquests efectes.
Aquesta mesura s'ha prolongat per a l'any 2021, d'aquesta manera les pèrdues d'aquest any tampoc no s'hauran de tenir en compte als efectes de precisar la concurrència de la causa de dissolució.

Periodificació de despeses

És important computar les despeses a l'exercici correcte.

Les despeses s'han de computar en l'exercici en què es meriten, al marge del moment en què es paguen. Per tant, és rellevant que en finalitzar els comptes de la seva empresa no passi per alt els ajustaments comptables que s'hagin de dur a terme per complir aquest principi.

Es pot donar la situació que a l'exercici que s'acaba s'hagin comptabilitzat despeses que s'hagin d'imputar totalment o de manera parcial a l'exercici següent.
És possible que passi l'oposat: És possible que hi hagi despeses ja meritades amb pagament exigible el següent any, cosa que provoca que no consten a la comptabilitat.
A Afirma Gestión els nostres professionals contribuiran a tancar els comptes de l'exercici perquè aquests aconsegueixin reflectir la imatge fidel de la seva empresa.

Reclami despeses i interessos

En cas de rebre un impagat, reclami els perjudicis soferts.

Si un client no atén un pagament al seu venciment, recordi que pot reclamar:

 • Totes les despeses en els quals hagi incorregut a conseqüència de l'impagat. Per exemple, les despeses d'enviament d'un burofax reclamant el deute, les despeses repercutides pel banc a conseqüència de l'impagat, o fins i tot els honoraris de tercers per la realització de gestions de recobrament. Si no hagués incorregut en cap despesa, igualment podrà reclamar una quantitat fixa de 40 euros, que s'afegirà al principal pendent.
 • I també podrà reclamar interessos de demora. En les relacions comercials entre empresaris és suficient que el deutor incompleixi el termini de pagament pactat perquè se li puguin reclamar aquests interessos.

L'interès que podrà reclamar serà el que hagin pactat. I si no van pactar res, podrà exigir l'interès de demora que cada semestre fixa el Ministeri d'Economia i que en el segon semestre de 2021 ha quedat fixat en el 8%.

En cas de retard en el cobrament d'un deute comercial, reclami els interessos de demora que estableix la Llei de lluita contra la morositat. Els nostres professionals l'assessoraran sobre com actuar en aquests supòsits.

Retenció sobre dividends

Recordi la data en què ha d'ingressar-la.

Si durant el mes de juny passat la seva empresa va acordar el repartiment de dividends, recordi que el termini per a ingressar la retenció en Hisenda –quan escaigui– dependrà de la data en què aquests dividends siguin exigibles:

 • Si en l'acord de repartiment es va establir la data d'exigibilitat, aquesta data determinarà el moment en què s'ha d'ingressar la retenció. Per exemple, si l'acord de repartiment es va prendre el 20 de juny i es va pactar que el dividend seria exigible a partir del 26 de juny, la retenció haurà d'incloure's en la declaració de retencions del segon trimestre de 2021 (o del mes de juny si presenta declaracions mensuals).
 • Si en l'acord de repartiment no es va concretar la data de pagament, els dividends van ser exigibles a partir de l'endemà a l'acord. Si aquest acord es va prendre el 30 de juny, els dividends van ser exigibles pels socis a partir de l'1 de juliol, de manera que la seva empresa haurà d'ingressar la retenció en la declaració de retencions del tercer trimestre de 2021 (o en la del mes de juliol, si declara mensualment).

Recordi que la retenció ha de practicar-se quan els dividends resulten exigibles. Si en la junta d'aprovació no es va dir res sobre la data de pagament, s'entén que els dividends són exigibles l'endemà de la data de l'acord.

Immobles llogats

Una recent sentència ha aclarit la seva tributació.

Recentment el Tribunal Suprem ha dictat una sentència sobre els immobles que estan llogats només durant una part de l'any, fixant els següents criteris:

 • Per aquells períodes en què l'immoble no estigui llogat, l'arrendador sempre ha d'imputar-se una renda immobiliària d'entre el 1,1% i el 2% del valor cadastral (encara que la intenció sigui llogar-lo al més aviat possible).
 • Pel temps en què l'immoble no generi rendiments no cal deduir les despeses anuals (IBI, assegurances, despeses de comunitat, subministraments...). Perquè aquestes despeses siguin deduïbles han de reportar-se en períodes en els quals es generin ingressos.
 • Respecte a les reparacions, el Tribunal no es pronuncia. Però aquest tipus de despeses sí que estan clarament correlacionats amb els ingressos que després s'obtindran (una vegada s'iniciï el lloguer), per la qual cosa sí que poden considerar-se despesa deduïble.

Desocupat. La part de despeses proporcional als dies de l'any en què l'immoble ha estat buit no és deduïble (i el mateix ha d'entendre's respecte dels interessos i les amortitzacions).

Els nostres professionals analitzaran els ingressos per immobles arrendats o llocs en lloguer que ha d'incloure en el seu IRPF.

Amortitzacions oblidades

En tancar els comptes de l'exercici poden detectar-se despeses que no es van comptabilitzar en anys anteriors. Aquestes despeses poden comptabilitzar-se ara (i deduir-se fiscalment si corresponen a exercicis que encara estan oberts a inspecció).

El mateix pot succeir amb amortitzacions “oblidades” –per error, o perquè en el seu moment no es va voler deteriorar els resultats–. Aquestes amortitzacions també poden comptabilitzar-se i deduir-se araperò amb alguns límits:

 • En primer lloc, ha de comptabilitzar-se l'amortització màxima corresponent a l'exercici que es tanca.
 • I després poden computar-se les amortitzacions oblidades d'anys anteriors, però només segons el percentatge mínim d'amortització que estableixen les taules oficials.
 • Només seran deduïbles les amortitzacions oblidades que corresponguin a exercicis oberts a inspecció.

AJUST FISCAL. La comptabilització d'aquestes partides oblidades ha de realitzar-se contra reserves (i no contra una partida de despesa). La deducció fiscal de la despesa es realitzarà, per tant, mitjançant un ajust extracontable negatiu en la declaració de l'Impost de societats.

Volem ajudar-lo

Contacti amb nosaltres perquè estudiem el seu cas i puguem fer-li una proposta personalitzada.

Estem aquí per a vostè.

Contacti ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok