Diumenge 28 Maig 2023

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. linkedin

Prestacions Covid per a autònoms

Com tributen aquestes ajudes en l'IRPF?

A conseqüència de la crisi econòmica derivada del Covid-19, en el seu moment es van aprovar prestacions extraordinàries de la Seguretat Social per a autònoms que es van veure obligats a suspendre la seva activitat o la facturació de la qual es va veure reduïda en un 75%. Doncs bé, a l'efecte de l'IRPF:

 • Aquesta prestació ha de declarar-se en l'IRPF com a rendiments del treball (a pesar que el seu beneficiari percebi rendiments d'activitats econòmiques).
 • Això permet al beneficiari aplicar les despeses i les reduccions que, per a aquesta mena de rendiments, estableix la llei. Per exemple, una despesa fixa de 2.000 euros.

Respecte a les ajudes consistents en l'exempció en el pagament de les quotes d'autònoms (ajudes a les quals també van poder acollir-se els autònoms societaris), no han de computar-se com a ingrés (encara que tampoc podran computar-se com a despesa les quotes que el contribuent no va quedar obligat a pagar).

En altres casos les mesures han consistit en ajudes o subvencions a càrrec de l'Estat o de les comunitats autònomes. Doncs bé, aquestes ajudes o subvencions han de declarar-se com un rendiment més de l'activitat econòmica:

 • Si aquestes ajudes tenen per finalitat compensar la caiguda d'ingressos, han d'imputar-se en l'IRPF de l'exercici en què es concedeixin.
 • Si subvencionen l'adquisició d'algun actiu, han d'imputar-se com a ingrés de manera proporcional, en els mateixos anys en què s'amortitzin les inversions subvencionades.

Subvencions i ajudes Covid-19. Si va rebre alguna ajuda relacionada amb el Covid-19, els nostres professionals l'informaran sobre la forma en què ha de declarar-la en l'IRPF.

Cobraments anticipats i IVA

Recordi com declarar l'IVA dels cobraments anticipats.

Si realitza una venda de béns o presta un servei, l'IVA s'esdevingui en la data de la posada a la disposició dels béns o en la data de prestació del servei. No obstant això, si cobra tot o part del preu a compte, l'IVA s'esdevingui en el moment del cobrament (per la part cobrada), i haurà d'incorporar aquest IVA en la declaració periòdica que correspongui.

Per exemple, si rep un encàrrec per 20.000 euros (sense IVA) i cobra 5.000 en la data de la comanda, com a bestreta:

 • En cobrar els 5.000 euros haurà de considerar que una part correspon a l'IVA: 4.132 com a base (5.000/1,21) i 868 com IVA.
 • Haurà d'emetre una factura per aquest import i incloure aquest IVA en la declaració del mes o trimestre corresponent.
 • Quan lliuri la comanda haurà de repercutir 3.332 euros d'IVA (el 21% dels 15.868 euros restants) i incloure'ls en la declaració que correspongui al moment d'aquest lliurament. I en aquest cas amb independència que cobri en aquest moment o el faci més tard.

Bestretes cobrades. En les bestretes el determinant és la data de cobrament. Si li paguen la bestreta amb un pagaré, l'IVA es reportarà en la data de venciment (i sempre que es produeixi el cobrament), fins i tot encara que abans descompti aquest document.

Béns d'escàs valor

Poden amortitzar-se lliurement.

La normativa permet que les empreses amortitzin lliurement els immobilitzats materials nous que tinguin un valor unitari de fins a 300 euros, amb el límit global de 25.000 euros a l'any. Per tant, si la seva empresa adquireix diversos actius al mateix temps, convé que aquests es facturin desglossats amb el seu valor unitari, sempre que puguin ser utilitzats de manera autònoma:

 • Si adquireix cadires i taules, els elements amb un valor individual no superior a 300 euros podran gaudir d'aquest incentiu.
 • Però no podrà aplicar aquest incentiu sobre un ordinador de més de 300 euros encara que els seus components (la torre, la placa basi, el disc dur, la pantalla...) tinguin un valor unitari inferior, ja que aquests elements no es poden utilitzar de manera autònoma.
  Aquest incentiu li permetrà diferir el pagament de l'Impost de societats (ja que podrà computar de cop l'amortització que hauria de computar-se en diversos anys), amb el consegüent estalvi financer.

Ajust extracontable. Aquest incentiu s'aplica mitjançant ajustos extracontables en la declaració de l'Impost de societats. Per tant, no afecta el resultat comptable, i la imatge financera de l'empresa es manté intacta.

Confeccionarem la seva declaració de l'Impost de societats, aplicant els incentius dels quals pot gaudir.

Treballadors en ERTO: Fraccionament

Els afectats per un ERTO poden fraccionar l'IRPF en sis mensualitats.

S'ha establert un fraccionament extraordinari en el pagament de l'IRPF –sense interessos– per a beneficiaris de prestacions vinculades a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) durant 2020.

L'ajornament de pagament es concretarà en sis fraccions amb venciment el dia 20 de cada mes, sent el primer pagament el pròxim 20 de juliol de 2021. Per a optar per aquest fraccionament han de complir-se els següents requisits:

 • Que el contribuent –o qualsevol dels membres de la seva unitat familiar en cas de tributació conjunta– hagi estat inclòs en un ERTO durant 2020 i hagi estat perceptor en aquest exercici de les corresponents percepcions.
 • Que l'import d'altres deutes tributaris ajornats no garantides, al costat de la quota d'IRPF a ajornar, no superi els 30.000 euros.
 • Que la declaració es presenti dins del termini legal, és a dir, fins al 30 de juny de 2021.

Incompatible. Aquesta modalitat d'ajornament és incompatible amb el fraccionament en dos pagaments del 60% i el 40% de la quota de l'IRPF i amb el règim d'ajornament general establert per als deutes tributaris.

Pla de Control Tributari 2021

S'ha publicat el Pla de Control Tributari per a 2021.

Aquest pla estableix les directrius bàsiques que seguirà l'Agència Tributària en matèria de comprovació i recaptació. En matèria de comprovació es posarà èmfasi, entre altres, en les següents actuacions:

 • Control dels sectors en els quals existeix una major incidència de l'economia submergida.
 • Control de les possibles manipulacions en sistemes informàtics que persegueixin l'ocultació d'una part de les vendes de l'activitat.
 • Control d'aquells sectors en els quals, per existir un alt percentatge de clients que són consumidors finals, es pot produir una falta de repercussió efectiva de l'IVA.
 • Control de societats que no tenen una estructura productiva real i que persegueixen ocultar rendes efectivament obtingudes per persones físiques.

El pla de control estableix unes directrius generals, per la qual cosa no s'exclou que altres situacions, sectors o empreses també puguin ser objecte de comprovació.

Inspecció. Si la seva empresa és objecte d'una revisió fiscal, convé afrontar-la amb l'ajuda d'un assessor. D'aquesta manera s'assegurarà que el procediment es desenvolupa de manera correcta i podrà exercir tots els drets que la normativa li reconeix.

Bretxes de seguretat

L'AEPD facilita eines útils per a les empreses.

Si la seva empresa perd algun dispositiu informàtic que conté dades personals, es produeix el que es denomina una “bretxa de seguretat”, i ha de reaccionar de manera immediata:

 • Ha de notificar aquesta incidència a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en el termini màxim de 72 hores, a través d'un formulari que existeix en la web d'aquest organisme. La llei només li exonera de realitzar aquesta notificació si no existeix risc per al titular de les dades (per exemple, perquè ja eren públics).
 • Si la incidència comporta un alt risc per als interessats (perquè, per exemple, la revelació de les dades pot causar-los perjudicis econòmics), també ha de notificar-la als afectats.
  A aquest efecte, l'AEPD ha publicat en la seva pàgina web (https:// www.aepd.es) una eina gratuïta (“Comunica-Bretxa *RGPD”) que, després que hagi contestat a diverses qüestions, li indica si ha de realitzar o no aquesta notificació.

Protecció de dades. Complir amb la normativa de protecció de dades dóna seguretat als qui tenen relació amb la seva empresa.

El nostre despatx l'ajudarà en tots els dubtes que se li plantegin en matèria de protecció de dades.

Xec restaurant i teletreball

Els xecs restaurant també estan exempts en aquests casos.

El lliurament de xecs restaurant està exempta en l'IRPF dels empleats, fins al límit d'11 euros diaris. A aquest efecte:

 • L'empresa ocupadora ha de portar un control sobre els xecs lliurats a cada treballador, que han d'estar numerats, s'han d'expedir de manera nominativa i han d'indicar el seu import nominal.
 • Els xecs han d'utilitzar-se en establiments d'hostaleria en dies hàbils en els quals, a més, el treballador no hagi reportat dietes per manutenció.
 • Els xecs no poden ser transmissibles ni reemborsables, i la quantia no consumida en un dia no pot acumular-se a un altre.

Doncs bé, recentment la normativa ha aclarit que els empleats que realitzen teletreball també poden continuar gaudint de l'exempció (amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2020).

L'exempció també s'aplica quan es recull el menjar en l'establiment d'hostaleria, o fins i tot si es lliura en el lloc triat per a teletreballar (que pot ser el propi domicili de l'empleat).

El nostre departament fiscal l'informarà sobre les formes de retribució que gaudeixen d'avantatges fiscals per als empleats.

Formació bonificada

Noves mesures per a facilitar l'ús del crèdit formatiu.

S'han flexibilitzat les gestions a realitzar perquè el cost de la formació facilitada als empleats pugui ser recuperat a través dels butlletins de cotització. Així:

 • S'ha reduït a dos dies l'antelació mínima per a comunicar l'inici d'un curs a la FUNDAE, en lloc de set.
 • La cancel·lació o la modificació de les dades d'un curs (un canvi d'horari, de data d'execució o de localitat) es pot comunicar amb un dia d'antelació al de la data prevista per al seu començament, en lloc dels quatre requerits fins ara.

D'altra banda, es permet que els cursos que es realitzin en 2021 i que estava previst que fossin presencials s'imparteixin de manera telemàtica (mitjançant una aula virtual). L'objectiu és evitar el contacte social sense que la formació dels treballadors es vegi afectada.

A més, aquesta part de formació es considerarà com a presencial, per la qual cosa cada hora de curs tindrà un límit bonificable de 13 euros, i no de 7,50 (que és la suma bonificable per a la formació telemàtica).

Crèdit formatiu. Recordi que la seva empresa té un crèdit per a formació dels seus empleats, per la qual cosa aquesta pot sortir-li pràcticament gratis.

El nostre departament laboral l'informarà sobre l'import d'aquest crèdit i l'ajudarà a gestionar-lo correctament.

Volem ajudar-lo

Contacti amb nosaltres perquè estudiem el seu cas i puguem fer-li una proposta personalitzada.

Estem aquí per a vostè.

Contacti ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok