Dissabte 13 Abril 2024

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. linkedin

Per a vacances, contracte eventual

Quin contracte és el més adequat per a cobrir les vacances de la seva plantilla?

Si la majoria dels seus treballadors farà vacances pròximament i vostè necessita cobrir aquestes absències amb nous empleats –per exemple, perquè durant les vacances l'activitat habitual no es redueix de manera substancial–, formalitzi aquestes contractacions mitjançant un contracte eventual per circumstàncies de la producció. Aquest és el contracte més adequat a causa de la desproporció que hi haurà entre el treball a realitzar i el personal del qual disposarà.

A més, atès que el període de vacances no suposa una suspensió del contracte sinó una interrupció de la prestació de serveis, procedeix formalitzar aquest contracte i no el d'interinitat (el contracte d'interinitat serveix per a cobrir l'absència d'un treballador amb reserva de lloc de treball, com en cas de IT o de baixa per maternitat o paternitat, però no és adequat per a la substitució de treballadors durant les vacances). Per tant:

  • Quan prepari el contracte, indiqui que la causa de la temporalitat és la de cobrir els períodes de vacances del personal fix, i especifiqui amb exactitud quins períodes es cobriran i quins seran els treballadors substituïts (no és vàlid que indiqui de manera genèrica que el contracte serveix per a “substituir a empleats en vacances”).
  • Asseguri's que la durada del contracte sigui la mateixa que la durada de les vacances dels substituïts.

Si no compleix amb tots dos requisits, els substituts al·legaran que el contracte és fraudulent i, al seu terme, li demandaran per acomiadament improcedent.

Si en lloc de per a cobrir les vacances la seva empresa necessita contractar personal perquè té un augment de comandes o una acumulació de tasques inesperats, també haurà de signar un contracte eventual (igual que faria en altres èpoques de l'any). I si en lloc d'un augment de comandes ha de realitzar una obra o un servei determinat, haurà de formalitzar un contracte d'obra.

Si contractarà treballadors, el nostre departament laboral li indicarà el tipus de contracte més adequat segons les seves necessitats concretes.

Vacances i IT

Recordi què ocorre si coincideixen.

Si algun dels seus treballadors agafa la baixa durant les seves vacances, tindrà dret a gaudir els dies de vacances que hagin coincidit amb la IT en un moment posterior, una vegada es reincorpori al treball. El mateix succeirà si la baixa s'inicia abans de començar les vacances però acaba coincidint totalment o parcialment amb aquestes.

A partir d'aquí, i en funció de la mena de baixa, vegi en quins moments el treballador podrà gaudir de les seves vacances:

  • Si a causa de la IT les vacances no es poden gaudir dins de l'any natural al qual corresponen, el treballador haurà de gaudir-les dins dels 18 mesos següents al final de l'any en què s'hagin reportat.
  • Si la IT està relacionada amb l'embaràs, el part o la lactància de la treballadora, o si es tracta de la suspensió del contracte per naixement de fill (baixa per maternitat o paternitat), no existeix cap límit temporal per al gaudi de les vacances.

El treballador té dret a gaudir dels dies de vacances una vegada finalitzi la IT.

L'assessorem sobre qualsevol incidència que es produeixi durant les vacances (contractació de substituts, baixes per IT...).

Faltes d'assistència i puntualitat

Cal sancionar-les i, alhora, descomptar el salari.

Quan un treballador incorre en diverses faltis de puntualitat, o no acudeix al treball i no justifica l'absència, pot ser sancionat. Incorre en un incompliment contractual que provoca un perjudici a l'empresa, la qual cosa justifica l'exercici del poder disciplinari per part d'aquesta.

Però no sols això. L'empresa també pot descomptar el salari del temps en què el treballador no hagi prestat serveis. A aquest efecte, aquest descompte no suposa una doble sanció, i tampoc és una “multa d'haver-hi” (que està expressament prohibida):

La relació contractual entre el treballador i l'empresa suposa obligacions per a totes dues parts. L'obligació bàsica de l'empleat és la de fer el treball, i la de l'empresa la d'abonar el salari corresponent.

Per tant, si el treball no es realitza per causa imputable únicament al treballador, no neix l'obligació d'abonar salari. Això no suposa una doble sanció ni és una “multa d'haver-hi”, precisament perquè el dret a salari no s'ha reportat.

El descompte del salari per faltes d'assistència o puntualitat imputables als treballadors és compatible amb la imposició de les sancions disciplinàries que corresponguin.

Software de doble ús

El seu ús serà sancionat de manera severa.

La futura Llei contra el frau fiscal introdueix mesures contra el “programari de doble ús” (programari que facilita l'ocultació de vendes, la modificació de tiquets o fins i tot la seva emissió sense que quedi rastre en la comptabilitat, reduint així la tributació de les empreses que ho utilitzen).

A aquest efecte, s'exigirà que aquests sistemes informàtics s'adeqüin als formats que especifiqui el Ministeri d'Hisenda. A més:

  • D'una banda, se sancionarà als productors i comercialitzadors amb 150.000 euros per cada tipus de sistema que permeti aquestes pràctiques i per cada exercici en què s'hagin realitzat vendes, i amb 1.000 euros per cada programa comercialitzat sense el degut certificat.
  • Les empreses i autònoms usuaris també podran ser sancionats amb 50.000 euros per cada exercici en el qual emprin programes sense certificat o amb el certificat modificat o alterat. La futura Llei de lluita contra el frau fiscal introduirà importants novetats en matèria d'infraccions i sancions.

Els nostres professionals l'assessoraran sobre com optimitzar impostos complint sempre la normativa fiscal.

Comprovacions de valor

Els perits d'Hisenda han de visitar els immobles.

Per a comprovar el valor real d'un immoble i determinar si els impostos que es calculen sobre aquest valor són correctes, Hisenda pot utilitzar el dictamen d'un perit de l'Administració.

Doncs bé, atès que aquest dictamen s'empra com a base per a motivar la liquidació posterior, ha de contenir tots els elements i raonaments necessaris que justifiquin el valor assignat a l'immoble. I, per aquest motiu, el Tribunal Suprem ha establert que, com a regla general, cal que el perit hagi realitzat una comprovació personal i directa de l'immoble.

Moltes vegades el perit es limita a valorar el bé segons barems generals, sense visitar-lo. I el Tribunal considera que aquesta manera d'actuar produeix indefensió en el contribuent, perquè no es valora realment el bé concret, sinó una espècie de ben abstracte, comú o genèric. Només de manera excepcional i justificada, cas per cas, es pot admetre el no reconeixement personal per part del perit.

Si en l'autoliquidació s'ha valorat l'immoble segons els valors de referència aprovats per la mateixa Administració, el dictamen del perit ha d'estar especialment motivat, i en aquest cas és encara més qüestionable el fet que no visiti l'immoble en persona.

Els nostres professionals li assistiran davant qualsevol comprovació o inspecció que li pugui notificar l'Administració Tributària.

Novetats en l'IVA

                                                                                    
S'introdueixen canvis en el règim de vendes a distància i el comerç electrònic.

Vegi a continuació les novetats més importants en matèria d'IVA que són aplicables des del passat dia 1 de juliol:

  • S'estén el règim de finestreta única a les vendes a distància de béns. Quan la suma de les vendes de béns a distància i de serveis electrònics prestats a consumidors finals d'altres països de la UE superi els 10.000 euros anuals (l'any natural anterior o l'any en curs), les empreses venedores hauran de repercutir l'IVA del país de destinació per aquestes vendes, podent emprar per a això el sistema de finestreta única. 
  • Aquest règim de finestreta única també serà aplicable a les vendes de béns a distància quan aquests tinguin un valor de fins a 150 euros, no estiguin subjectes a impostos especials i s'enviïn des de fora de la UE. En aquests casos, els proveïdors hauran de repercutir IVA del país de destinació i la importació realitzada estarà exempta d'IVA. 

D'altra banda, desapareix l'exempció aplicable sobre les importacions de béns de fins a 22 euros, de manera que aquestes importacions, quan no s'acullin a la finestreta única, hauran de liquidar l'IVA a la importació.

Les plataformes i portals d'Internet que facilitin vendes a distància de béns importats de fins a 150 euros de valor, no subjectes a impostos especials, estaran obligades a repercutir IVA del país de destinació per les compres que facilitin, podent ingressar aquest impost en Hisenda a través del sistema de finestreta única. En aquests casos, la importació dels béns també estarà exempta d'IVA. Una altra novetat és l'ampliació fins al 31 de desembre de 2021 de l'aplicació del tipus impositiu del 0% als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre la Covid-19 els destinataris de la qual siguin entitats públiques, centres hospitalaris i entitats privades de caràcter social.

Els nostres professionals analitzaran si aquesta o qualsevol altra novetat fiscal és aplicable a la seva negocio.

Ingrés dels rebuts de l'IAE

S'ha modificat el termini per a quotes nacionals i provincials.

Si la seva empresa està obligada a pagar l'Impost sobre Activitats Econòmiques, recordi:

  • Si satisfà quota municipal, la gestió i recaptació sol correspondre a l'Ajuntament o la Diputació.
  • Si satisfà quota provincial o nacional, la gestió correspon a l'Agència Tributària.

Si es troba en aquest segon grup, sàpiga que recentment s'ha modificat el termini d'ingrés de les quotes corresponents a l'exercici 2021, termini que serà des del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021 (tots dos inclosos). I no oblidi que, encara que no rebi la carta de pagament, l'obligació de pagament continuarà existint en les dates indicades (en tractar-se d'un impost que es recapta per rebut, Hisenda no està obligada a notificar-li-ho de manera fefaent cada any). Recordi que les persones físiques no han de satisfer aquest impost, i que tampoc han de fer-ho les societats que facturin menys d'un milió d'euros.

El nostre departament fiscal està a la seva disposició per a revisar la situació tributària de la seva empresa i per a optimitzar la seva factura fiscal.

Retribució d'administradors

Defensi que és una despesa deduïble de la seva empresa.

Des de fa anys, la polèmica sobre la deduïbilitat fiscal de les retribucions dels administradors semblava tancada: les retribucions satisfetes pel seu treball diari de gerència eren deduïbles en tot cas, encara que els estatuts establissin que el càrrec era gratuït.

Però des de fa un temps Hisenda torna a negar la deduïbilitat fiscal d'aquestes retribucions, amb l'argument que, si no estan previstes en els estatuts socials, són “contràries a l'ordenament jurídic”.

Si es troba en aquesta situació i Hisenda nega la deducció fiscal d'aquestes retribucions, oposi's. El concepte “actes contraris a l'ordenament jurídic” està pensat per a actuacions greus (com, per exemple, suborns o similars), però no pot fer-se una interpretació extensa d'ell, ja que això aniria en contra de la mateixa intenció de la norma. En tot cas, el més prudent és establir en els estatuts que el càrrec d'administrador és retribuït. Si en la seva empresa els estatuts estableixen que aquest càrrec és gratuït, analitzarem la situació i li proposarem la millor solució per al seu cas concret.

Els nostres professionals analitzaran el seu cas i li donaran arguments per a defensar-se enfront d'interpretacions restrictives d'Hisenda.

Volem ajudar-lo

Contacti amb nosaltres perquè estudiem el seu cas i puguem fer-li una proposta personalitzada.

Estem aquí per a vostè.

Contacti ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok