Dissabte 27 Maig 2023

T: 93 193 75 26

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. linkedin

Menors d'edat

No poden ser responsables per actes dels seus progenitors.

Hi ha contribuents que “traspassen” patrimoni als seus fills per a evitar que Hisenda els embargui (amb una donació o una compravenda simulada, per exemple), o que utilitzen comptes dels seus fills per a canalitzar les seves operacions i evitar l'embargament dels saldos.

En aquests casos, és habitual que Hisenda qualifiqui als fills com a “col·laboradors necessaris” del frau i els declari responsables solidaris del deute. Però el Tribunal Suprem considera que si els fills són menors d'edat, aquesta pràctica no és correcta:

 • No cal traslladar o estendre la responsabilitat fiscal a un menor quan el negoci jurídic en virtut del qual es pretén l'ocultació o transmissió l'ha realitzat el seu representant legal (encara que aquest representant hagi actuat per compte del menor i sigui aquest el beneficiat).
 • No pot atribuir-se aquesta responsabilitat a qui, per ser menor, és legalment inimputable i manca legalment de capacitat d'obrar. El Tribunal Suprem ha dictaminat en contra d'Hisenda, de manera que aquesta no pot declarar responsables als menors d'edat pels actes realitzats pels seus progenitors.
El Tribunal Suprem ha dictaminat en contra d'Hisenda, de manera que aquesta no pot declarar responsables als menors d'edat pels actes realitzats pels seus progenitors.

Els nostres professionals poden assessorar-lo en qualsevol mena de conflicte que pugui tenir amb l'Administració d'Hisenda.

Nous recàrrecs per extemporaneïtat

S'han reduït els recàrrecs per ingrés fora de termini sense requeriment previ.

S'han reduït els recàrrecs per ingrés fora de termini sense requeriment previ. Des del passat 11 de juliol, els recàrrecs aplicables per ingrés fora de termini sense requeriment previ són més baixos i augmenten de manera mensual (en lloc d'augmentar de manera trimestral o semestral, com ocorria abans). Així, ara el recàrrec és de l'1% més un 1% per cada mes complet de retard, i del 15% fix a partir dels 12 mesos:

Aquest nou règim també és aplicable als recàrrecs exigits abans de l'11 de juliol de 2021, sempre que en aquesta data encara no haguessin adquirit fermesa i la seva aplicació resultés més favorable.

Retenció sobre dividends

Recordi la data en què ha d'ingressar-la.

Si durant el mes de juny passat la seva empresa va acordar el repartiment de dividends, recordi que el termini per a ingressar la retenció en Hisenda –quan escaigui– dependrà de la data en què aquests dividends siguin exigibles:

 • Si en l'acord de repartiment es va establir la data d'exigibilitat, aquesta data determinarà el moment en què s'ha d'ingressar la retenció. Per exemple, si l'acord de repartiment es va prendre el 20 de juny i es va pactar que el dividend seria exigible a partir del 26 de juny, la retenció haurà d'incloure's en la declaració de retencions del segon trimestre de 2021 (o del mes de juny si presenta declaracions mensuals).
 • Si en l'acord de repartiment no es va concretar la data de pagament, els dividends van ser exigibles a partir de l'endemà a l'acord. Si aquest acord es va prendre el 30 de juny, els dividends van ser exigibles pels socis a partir de l'1 de juliol, de manera que la seva empresa haurà d'ingressar la retenció en la declaració de retencions del tercer trimestre de 2021 (o en la del mes de juliol, si declara mensualment).

Recordi que la retenció ha de practicar-se quan els dividends resulten exigibles. Si en la junta d'aprovació no es va dir res sobre la data de pagament, s'entén que els dividends són exigibles l'endemà de la data de l'acord.

Notificacions en paper

Com actuar si la hi remeten durant les vacances?

Les persones físiques poden rebre notificacions d'Hisenda en paper. I si aquestes notificacions són recollides pel porter de la finca, per un empleat de la llar o per un familiar, es consideren vàlides si es compleixen els següents requisits:

 • En el document que acrediti la notificació ha de constar la identitat de la persona que l'ha recollit.
 • Així mateix, cal que el destinatari tingui constància de la notificació. Encara que aquest requisit es presumeix compliment pel fet que un familiar o el porter l'hagi recollit, aquesta presumpció admet prova en contra.

Si el porter o el familiar refusen recollir la notificació, aquesta no s'entén realitzada, i Hisenda haurà de fer un segon intent de notificació. Això no succeeix si qui refusa la notificació és el mateix interessat, i en aquest cas aquesta s'entén realitzada amb caràcter general.

Si rep alguna notificació d'Hisenda, els nostres professionals de l'àrea fiscal l'informaran sobre la millor manera d'actuar.

Declaració d'IRPF a retornar

Hisenda ha d'emetre l'ordre de pagament en el termini de sis mesos.
Si va presentar la declaració de l'IRPF de 2020 amb resultat a retornar, tingui en compte que Hisenda disposa de sis mesos per a ordenar la devolució. A aquest efecte:
 • Els sis mesos comencen a comptar des de la fi del termini de presentació de l'IRPF (termini que, per a la declaració de 2020, va finalitzar el 30 de juny de 2021).
 • Si Hisenda no emet l'ordre de pagament en aquest termini de sis mesos, vostè tindrà dret a cobrar interessos de demora.
 • Si presenta la seva declaració amb posterioritat al 30 de juny, els sis mesos començaran a comptar des de la data de la presentació.
Els interessos de demora es calculen pel termini que intervingui entre la data de venciment del termini dels sis mesos i la data en què Hisenda ordeni el pagament de la devolució. No és necessari que vostè sol·liciti expressament que els hi paguin, perquè Hisenda els hi liquidarà automàticament.
Recordi que pot comprovar l'estat en el qual es troba la seva declaració a través de la pàgina web de l’AEAT. Per a això, una vegada dins d'aquesta web, segueixi la següent ruta: “Renda 2020” / “Servei de tramitació esborrador / declaració (Renda WEB)”.

Junta bloquejada

Què ha de fer l'administrador si els socis no aproven els comptes anuals?

Pot succeir que els socis d'una SA o SL estiguin enemistats entre ells i que els comptes anuals de 2020 no s'aprovin. En aquest cas, com ha d'actuar l'administrador per a evitar les sancions i responsabilitats derivades de la falta de dipòsit en el Registre Mercantil?

Doncs bé, encara que es prevegi que els comptes no s'aprovaran, l'administrador ha de convocar la junta de socis, de manera que aquesta se celebri quan correspongui. Si els comptes no s'aproven, això ha de reflectir-se en l'acta de la junta (recollint la signatura de tots els assistents) i, a partir d'aquí, l'administrador ha d'actuar de la següent forma:

 • Ha d'emetre un certificat expressant la falta d'aprovació i els motius, amb signatura legitimada per un notari.
 • I ha de presentar aquest certificat davant el Registre Mercantil abans que transcorri un any del tancament de l'exercici social.

D'aquesta manera aconseguirà que no s'imposin multes i que no es produeixi el “tancament registral” derivat de la falta dipòsit.

Si la situació de bloqueig es manté en el temps, l'administrador haurà de presentar al Registre Mercantil, cada sis mesos, una acta notarial (o un escrit amb la seva signatura legitimada per notari) on consti que segueixen sense poder aprovar-se els comptes anuals pels mateixos motius, la qual cosa impedeix presentar-les a dipòsit.

Els nostres professionals li tramitaran el dipòsit dels comptes anuals i l'assessoraran davant qualsevol incidència que pugui produir-se en la junta que ha d'aprovar-les.

Canvis en matèria de garanties

La garantia a consumidors s'ampliarà a tres anys.

A partir de l'1 de gener de 2022 la garantia per venda de béns nous a consumidors s'amplia de dos a tres anys. Per a productes de segona mà es manté la garantia mínima d'un any.

Aquesta garantia cobreix la “falta de conformitat” del producte (defectes de fàbrica, si no reuneix la qualitat indicada al client...), però no els defectes causats per mal ús. El client podrà optar entre exigir la reparació o la substitució, igual que succeeix ara. No obstant això:

 • El venedor podrà oposar-se a l'opció triada si és impossible o té costos desproporcionats segons les circumstàncies (per exemple, si el consumidor exigeix la substitució quan una petita reparació ja pot solucionar el problema).
 • La nova normativa amplia els casos en què el client podrà exigir directament la resolució del contracte (és a dir, que se li retorni els diners de la compra). Podrà fer-ho, per exemple, si el defecte és especialment greu o si apareix qualsevol defecte després que se li hagi fet una primera reparació.

El consumidor podrà reclamar contra el venedor. Però aquest, al seu torn, podrà reclamar contra el fabricant en el termini d'un any (aquest dret també existeix actualment).

Importància de l'albarà

En cas de disputa, l'albarà és més important que la factura.

L'albarà d'entrega juga un rellevant paper en les relacions comercials, perquè és una prova que la mercaderia s'ha lliurat (o que s'ha prestat el servei) i que el comprador ha de fer-se càrrec del pagament. En canvi, la factura és un document emès de manera unilateral, i per si mateixa no prova que l'emissor hagi complert amb el lliurament o servei facturats.

En un cas recent, els tribunals han exonerat a una empresa de pagar uns subministraments de fruita que se li reclamaven, precisament perquè els albarans no estaven signats:

 • Per a provar els lliuraments el venedor va aportar altres proves (factures reclamades, els seus llibres de comptabilitat...), però no s'han considerat suficients per haver estat creades pel mateix venedor.
 • Tampoc s'ha considerat suficient la declaració del transportista, per ser un col·laborador del venedor.

Per a evitar aquests riscos, asseguri's sempre que el comprador signa l'albarà i que en aquest consta la data de lliurament, el nom del receptor i el segell de l'empresa compradora.

Encara que les factures estan subjectes a uns requisits formals molt estrictes, en cas de discrepància entre client i proveïdor l'albarà juga un paper molt més valuós a l'hora de provar el compliment de les obligacions de venedor.

El nostre despatx l'assessorarà davant qualsevol conflicte que se li plantegi amb clients o proveïdors.

Volem ajudar-lo

Contacti amb nosaltres perquè estudiem el seu cas i puguem fer-li una proposta personalitzada.

Estem aquí per a vostè.

Contacti ara

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de navegació i obtenir estadístiques de la nostra web. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Més infromació Ok